Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

   Εισαγωγή

 

Με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679) στον Ευρωπαϊκό και στον Ελληνικό χώρο από 25.05.2018 προκύπτουν κάποια σημαντικά πρακτικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει και επιλύσει ο υπεύθυνος της κάθε επιχείρησης προκειμένου να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του πρός τις επιταγές του κανονισμού.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο κανονισμός απεμπλέκει τις επιχειρήσεις από την εξάρτηση και αδειοδότηση οποιασδήποτε μορφής και μετακυλύει το βάρος τήρησης και ελέγχου των διαδικασιών στον επιχειρηματία ο οποίος καλείται σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύει την ορθή εφαρμογή του.  Η συμμόρφωση γίνεται μέσω του Υπευθύνου προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), ο οποίος είναι ο συνεκτικός κρίκος μεταξύ της επιχείρησης και της κρατικής εποπτείας και επί της ουσίας αυτός που διασφαλίζει τη συμμόρφωση της επιχείρησης στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) διευκολύνει την επικοινωνία και την επίλυση πρακτικών ζητημάτων σε μια επιχείρηση και μεσολαβεί έναντι των ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, πελάτες, υπάλληλοι της επιχείρησης). Ο ρόλος του είναι καθαρά συμβουλευτικός και δε φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας δεν απαιτείται να είναι πιστοποιημένος. Απαιτείται η ολοκληρωμένη γνώση του κανονισμού και η συνεργασία με τον IT της εταιρείας προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του κανονισμού στην τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων.

Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εκπονήσει ένα σχέδιο που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της πρός τον ΓΚΠΔ έτσι ώστε να αποφύγει τα πρόστιμα αλλά και ενδεχόμενες διεκδικήσεις τρίτων που σχετίζονται με το θέμα.

 

Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύονται συνοπτικά κάποια σημεία που θα διευκολύνουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο κανονισμό. Η τήρηση των περιγραφόμενων διαδικασιών έγκειται στη βούληση του εκάστοτε επιχειρηματία να συμμορφωθεί πρός τις επιταγές του Κανονισμού.

 

 

 1.     Ποιός χρειάζεται υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ;

Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι επιχειρήσεις στις οποίες γίνεται επεξεργασία (αποθήκευση) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αρχεία ονομάτων, email, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών/ καρτών  ή διευθύνσεις πελατών. Εξαίρεση υπάρχει για τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από 10 υπαλλήλους.

 

 

 1.     Που εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων;

Στην περίπτωση επιχειρήσεων με ένα μόνο υποκατάστημα, στην έδρα της επιχείρησης, σε περίπτωση επιχειρήσεων με περισσότερα υποκαταστήματα και πάλι στην έδρα της επιχείρησης εφόσον εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις για την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση ομίλου επιχειρήσεων (πχ ευρωπαϊκών πολυεθνικών) θεωρείται ως κύρια εγκατάσταση του επιχειρηματία που εκτελεί την επεξεργασία η κύρια εγκατάσταση στον Ευρωπαϊκό χώρο αλλά στη διαδικασία της εποπτείας, υφίσταται συνεργασία με τις εποπτικές αρχές των κρατών όπου βρίσκονται οι θυγατρικές εγκαταστάσεις. Επομένως στην περίπτωση επιχειρήσεων με έδρα σε μια χώρα της ΕΕ και θυγατρικές σε άλλες χώρες της ΕΕ, καλό είναι να υπάρχει Υπεύθυνος Επεξεργασίας και σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να προλαμβάνει

 

 

 1.     Τι πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ;

 

 •     Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συμβουλεύει τους εκπροσώπους της επιχείρησης σχετικά με το θέμα προστασία δεδομένων.
 •     Ευαισθητοποιεί και Εκπαιδεύει τους εργαζομένους σχετικά με την προστασία των δεδομένων
 •     Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συνεργάζεται με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που υπάρχουν καταγγελίες για την επιχείρηση
 •     Είναι αυτός με τον οποίο έρχεται σε επικοινωνία το υποκείμενο των δεδομένων
 •     Πρέπει να πιστοποιεί την τήρηση της διαδικασίας στην επιχείρηση και να συμβουλεύει τους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους για την τήρησή της
 •     Παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον Κανονισμό και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων).
 •     Παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίησή της.
 •     Είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων (εργαζόμενοι, πελάτες κ.λπ.).
 •     Συνεργάζεται με την εποπτική αρχή.

 

 

 1.     Τι γνώσεις πρέπει να έχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ;

Δεν απαιτείται συγκεκριμένη πιστοποίηση. Θεωρητικά, ο καθένας που έχει τεχνικές γνώσεις υπολογιστών και κάποιες νομικές γνώσεις θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος επεξεργασίας. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας μπορεί να αναθέσει το καθήκον αυτό σε οποιοδήποτε υπάλληλό του πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις (συνήθως ανατίθεται στον IT). Το σημαντικότερο είναι να γνωρίζει τη διαχείρηση των δεδομένων και να συνεργάζεται με το νομικό τμήμα. Η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον υπευθυνο επεξεργασίας και να του ζητήσει στοιχεία για τον τρόπο τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων  στην επιχείρηση.  Σε περίπτωση που κάποιος εκφράσει παράπονα για την επεξεργασία των δεδομένων του από την επιχείρηση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να αποδείξει ότι τα έχει κάνει όλα σωστά.

 

 

 1.     Προστατεύεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας;

Εξαιτίας της θέσης του, ο υπεύθυνος επεξεργασίας χαίρει ιδιαίτερης προστασίας από συμπεριφορά του εργοδότη εναντίον του σχετιζόμενη με την θέση του. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να απολυθεί επειδή τονίζει στον εργοδότη του τις ελλείψεις και τα κενά ασφαλείας

 

 

 1.     Ποιές πληροφορίες απαιτείται να βρίσκονται στη διάθεση των αρχών για έλεγχο ;

Στην περίπτωση που η ελεγκτική αρχή επισκεφθεί την επιχείρηση για έλεγχο, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία :

 •     Οι πληροφορίες που τηρούνται σε αρχείο
 •     Η κατανομή αυτών των πληροφοριών
 •     Να αποδεικνύεται η ενημέρωση πρός τους πελάτες ή υπαλλήλους για την τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (μέσω των ΓΟΣ, μέσω κειμένου στην ιστοσελίδα, όπου ο επισκέπτης κάνει κλικ ή να αποδεικνύεται η προφορική ανακοίνωση)
 •     Να είναι σαφώς καθορισμένο ποιός είναι ο σκοπός συλλογής των δεδομένων
 •     Να αναφέρεται ποια δεδομένα τηρούνται ανώνυμα ή ψευδώνυμα
 •     Να υπάρχει σαφής τεκμηρίωση για το χρόνο τήρησης των δεδομένων
 •     Σε περίπτωση που υπάρχει διακίνηση δεδομένων θα πρέπει να αποδεικνύεται πρός ποιόν και γιατί γίνεται αυτή καθώς κι αν αυτός πρός τον οποίο διακινούνται τα δεδομένα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους
 •     Να αναφέρεται ο χώρος αποθήκευσης των δεδομένων (μήπτως αποθηκεύονται εκτός ΕΕ; Και αν ναι, πληρούνται οι προϋποθέσεις για αποθήκευση σε Τρίτη χώρα;)
 •     Να αποδεικνύεται ότι προστατεύονται τα δεδομένα μέσω τεχνικώς και οργανωτικά άρτιων υποδομών

 

 

 1.     Τήρηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει ανα πάσα στιγμή να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαχειρίζονται τα δεδομένα με τον βέλτιστο και πλέον νόμιμο τρόπο.

Έτσι θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν :

 •     Πως ενημερώνονται οι πελάτες και οι υπάλληλοι για την επεξεργασία των δεδομένων τους. 
 •     Τι ενημέρωση κάνουν οι συνεργάτες και οι υπάλληλοι της επιχείρησης όταν οι πελάτες ρωτούν ποιά δεδομένα τους αποθηκεύονται.
 •     Ποια διαδικασία τηρείται όταν ένας πελάτης ζητά τη διαγραφή των δεδομένων του. Ποιός έχει την ευθύνη για τη διαγραφή των δεδομένων (όνομα υπαλλήλου ή διαχειριστή).
 •     Ποια διαδικασία τηρείται σε περίπτωση διαρροής προσωπικών δεδομένων (παράδειγμα: σε περίπτωση υποκλοπής, η επιχείρηση εντός 48 ωρών θα πρέπει να ενημερώνει την αρχή προστασίας δεδομένων)
 •     Πώς είναι οργανωμένη η διαδικασία διαγραφής δεδομένων. 
 •     Πώς ενημερώνονται οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση για τις εξελίξεις και τις διαδικασίες στον τομέα προστασίας των δεδομένων και αν ακολουθούν τις πιο σύγχρονες πρακτικές

 

Προσοχή : Στην περίπτωση επιχειρήσεων που εκ της φύσεώς τους (πχ γιατροί, δικηγόροι, ασφαλιστικές εταιρείες, λογιστες) επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως Οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες σεξουαλικού προσανατολισμου, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ) θα πρέπει να έχει εκπονηθεί μελέτη που να περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα (τεχνικά και οργανωτικά) που έχουν ληφθεί για να αποτραπεί η διαρροή τους.

 

 

 1.     Επιμέλεια τήρησης Δεδομένων

Η επιμέλεια ως πρός την τήρηση, επεξεργασία, αρχειοθέτηση κλπ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το ζητούμενο στην περίπτωση ενός ελέγχου.

Ο ΥΠΔ θα ορίσει τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει και πως θα προσαρμοσθεί η επιχείρηση στις επιταγές του κανονισμού.

Στο σημείο αυτό παρατίθενται πρακτικές λύσεις που καλύπτουν τις επιταγές του κανονισμού: 

 

8.1. Δεδομένα Πελατών

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε σχέση με τα αρχεία που τηρεί μια επιχείρηση για τους πελάτες της. Οι πελάτες και οι υπάλληλοι της επιχείρησης θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την τήρηση αρχείου με τα δεδομένα τους από την έναρξη της συνεργασίας με την επιχείρηση και να δίνουν τη συγκατάθεσή τους. Η παροχή συγκατάθεσης του πελάτη σε επεξεργασία των δεδομένων του πρός τον υπεύθυνο επεξεργασίας (ή τους εργοδότες του) είναι ένας σίγουρος τρόπος απόδειξης της συμμόρφωσης πρός τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό είναι :

 

·      Μέσω προφορικής ενημέρωσης από τηλεφώνου ή δια ζώσης

Στην πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη θα πρέπει να του ανακοινώνεται η πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και να του δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του και τη συναίνεσή του.

·      Μέσω παροχής συγκατάθεσης του πελάτη σε έγγραφη φόρμα της επιχείρησης (με την υπογραφή του)

Σε συνέχεια της παραπάνω περιγραφόμενης πρακτικής, θα πρέπει ο υπεύθυνος της επιχείρησης να δίνει και εγγράφως την ενημέρωση της εταιρείας πρός τον πελάτη και να λαμβάνει για το αρχείο της επιχείρησης ένα αντίγραφο με την υπογραφή του. Ο έγγραφος τύπος και η έγγραφη συναίνεση του πελάτη αποτελεί απόδειξη απέναντι στον οποιονδήποτε έλεγχο και διασφαλίζει την επιχείρηση.

·      Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας  με μόνιμη ανάρτηση που ενημερώνει τους επισκέπτες της σελίδας για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων

Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας η συγκατάθεση θα πρέπει να γίνεται με αποδοχή των όρων επεξεργασίας των δεδομένων που υπάρχουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα. Στην πράξη ο υπεύθυνος ΙΤ της επιχείρησης δημιουργεί τη δυνατότητα παροχής συγκατάθεσης με κλικ αποδοχής.

·      Με αποστολή email που διευκρινίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει η επιχείρηση στην επεξεργασία των δεδομένων

Κάτω από την ταυτότητα του αποστολέα του email θα πρέπει να υπάρχει η ενημέρωση/ειδοποίηση πρός τον λήπτη του email που να περιέχει την ανακοίνωση σχετικά με τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό αποδεικνύει συμμόρφωση της επιχείρησης αλλά δεν εξασφαλίζει την ειδική αποδοχή του πελάτη πρός τους όρους επεξεργασίας, επομένως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση παράλληλα να ακολουθούνται οι παραπάνω διαδικασίες που έχουμε περιγράψει.

 

Στους φακέλους των πελατών, η επιχείρηση μπορεί να τηρεί το ακόλουθο πινακάκι που αποδεικνύει ότι λαμβάνει υπόψη όλα όσα αναλύθηκαν παραπάνω:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

[ΌΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ]

Σκοπός επεξεργασίας

Σημείωση συνάντησης/Χειρισμός υπόθεσης/ Τήρηση φακέλου πελάτη

Υποκείμενο επεξεργασίας

[ΟΝΟΜΑ ΠΕΛΑΤΗ]

Ποιός έχει πρόσβαση στα δεδομένα

Ο επιχειρηματίας/εταίρος/οι υπάλληλοι της γραμματείας /οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση / ο διευθυντής

Κατηγορία Δεδομένων

Στοιχεία του πελάτη (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση email, αφμ)

Προσωπικά στοιχεία που προκύπτουν από την υπόθεση

Διακίνηση πρός άλλες χώρες (εντός ή εκτός ΕΕ)

Γίνεται διακίνηση πρός/ από το κεντρικό μας στη ………, αλλά όχι πρός τρίτες χώρες

Χρόνος Διατήρησης

Μέχρι να ζητήσει διαγραφή τους ο πελάτης

Νομοθετικό πλαίσιο (συμμορφωση)

ΓΚΠΔ 2016/679

Συγκατάθεση του υποκειμένου

Κάθε πελάτης ενημερώνεται προφορικά από τον δικηγόρο που χειρίζεται την υπόθεσή του και υπογράφει σχετική συγκατάθεση που περιλαμβάνεται στους ΓΟΣ μας, ότι ανα πάσα στιγμή μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του και να ζητήσει τη διαγραφή τους.

 

 

8.2. Δεδομένα Υπαλλήλων

Ο κανονισμός εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους της επιχείρησης. Οι υπάλληλοι θα πρεπει να ενημερωθούν αναφορικά με το ποιά δεδομένα τους τηρούνται σε αρχείο, για ποιό σκοπό και για ποιό χρονικό διάστημα, τέλος θα πρέπει να δίνουν τη συγκατάθεσή τους και να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διαγραφή αυτών σε περίπτωση λήξεως της συνεργασίας με την επιχείρηση.

Ο προτεινόμενος τρόπος για να γίνουν όλα τα παραπάνω είναι :

·      Η αναγραφή στη σύμβαση εργασίας συγκεκριμένης ρήτρας, την οποία αποδέχονται με την υπογραφή της σύμβασης (ισχύει για τους νεοπροσληφθέντες) .

·      Η υπογραφή ξεχωριστού εντύπου σχετικού με την επεξεργασία των δεδομένων του κάθε υπαλλήλου. Το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού μπορεί να ζητήσει από τον κάθε υπάλληλο την υπογραφή σχετικού εντύπου ή να στείλει email με το συγκεκριμένο περιεχόμενο και να ζητήσει να αποσταλεί email με την αποδοχή του. Προσοχή : Θα πρέπει να εξηγηθεί στους υπαλλήλους  ότι τα δεδομένα τους τηρούνται εξαιτίας της εργασιακής σχέσης που τους συνδέει και ότι μετά την λήξη της σύμβασης εργασίας μπορούν να επιλέξουν είτε την αποδοχή διατήρησης του αρχείου (ενδεχομένως για λόγους μελλοντικής συνεργασίας) είτε τη διαγραφή τους. Φυσικά το αρχείο που κατωχυρώνει νομικά την εταιρεία σε φορολογικά ζητήματα μπορεί να διατηρείται για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο φορολογικός νόμος (πχ 5 χρόνια) (Ισχύει για υφιστάμενους υπαλλήλους).

·      Για όσο χρονικό διάστημα εργάζεται ο υπάλληλος στην εταιρεία ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή η επιχείρηση μπορεί να τηρεί το ακόλουθο πινακάκι στο αρχείο κάθε εργαζομένου προκειμένου να μπορεί να αποδείξει άμεσα την ορθή συμμόρφωση :

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Οι εταίροι / ο διευθυντής της εταιρείας

Σκοπός επεξεργασίας

Διαχείριση του προσωπικού της εταιρείας

Υποκείμενο επεξεργασίας

Οι υπάλληλοι/Συνεργάτες της εταιρείας

Ποιός έχει πρόσβαση στα δεδομένα

Οι εταίροι της εταιρείας/ ο υπεύθυνος για την διαχείριση προσωπικού / ο Διευθυντής

Κατηγορία Δεδομένων

Βιογραφικά,όνομα,τηλέφωνο, διεύθυνση email, ΑΦΜ

Διακίνηση πρός άλλες χώρες (εντός ή εκτός ΕΕ)

Οχι/Ναι

Χρόνος Διατήρησης

Για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται ο υπάλληλος σε σχέση με την εταιρεία καθώς και ……χρονια μετά

Νομοθετικό πλαίσιο (συμμόρφωση)

ΓΚΠΔ 2016/679

Συγκατάθεση του υποκειμένου

Ο υπάλληλος ενημερώνεται με την πρόσληψή του σχετικά με το σκοπό διατήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων του και τη διάρκειά της.

 

 

 

 1.     Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης για όσο χρόνο είναι απαραίτητο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις επιχειρήσεις είναι ο εκάστοτε χρόνος που ορίζεται από το νόμο προκειμένου να αποδείξουν τις συναλλαγές τους σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο (δηλαδή εαν ο φορολογικός νόμος ορίζει ότι μπορεί η επιχείρηση να ελεγχθεί μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, τότε η επιχείρηση μπορεί να τηρεί τα δεδομένα φακέλων υποθέσεων πελατών που έχουν κλείσει για τα επόμενα 5 χρόνια). Αντίστοιχως θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαίνει και με τα δεδομένα υπαλλήλων της επιχείρησης, αφού τυχόν έλεγχος από το ΣΕΠΕ (επιθεώρηση εργασίας) μπορεί να γίνει μέχρι και  5 χρόνια από την απόλυση του υπαλλήλου.

                  

Download
Πρακτικός οδηγός συμμόρφωσης με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟ
Adobe Acrobat Document 187.8 KB