Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού μιας εταιρείας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να αναπτύξει την επιχείρησή του με τον βέλτιστο τρόπο, εξασφαλίζοντας ισορροπία μεταξύ του κόστους προσωπικού και της απόδοσης του προσωπικού στην καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησης.

Μέσα σε περιόδους κρίσης -όπως αυτή του covid19- η διαχείριση του προσωπικού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο επιχειρηματίας καλείται να διαχειριστεί τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις στον τομέα του εργατικού δικαίου, τη λήψη εκτάκτων μέτρων σε σχέση με την ασφάλεια και την υγιεινή στο χώρο εργασίας καθώς και τις ανάγκες και ανασφάλεια του ίδιου του προσωπικού σε σχέση με το χώρο εργασίας.

Η Εταιρεία μας έχει εξειδικεύσει τις υπηρεσίες της στον τομέα του Εργατικού δικαίου και της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

Α. Υποχρεώσεις Εργοδότη 
o Εφαρμογή GDPR στο προσωπικό
o Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας o Κανονισμός εργασίας / Manual εργασίας o Συμβουλευτική για τεχνικό ασφαλείας
o Εργατικά ατυχήματα

 

Β. Διαχείριση Προσωπικού
o Αξιολόγηση Προσωπικού
o Συμβουλευτική σχετικά με συλλογικές συμβάσεις εργασίας (όπου

υπάρχουν)
o Απομακρυσμένη επικοινωνία με το προσωπικό (καθορισμός email

λήψης ανακοινώσεων εργοδοσίας κλπ)
o Συμβάσεις με εταιρείες ενοικίασης προσωπικού

 

Γ. Προσλήψεις / Απολύσεις
o Συμβάσεις Εργασίας Προσωπικού
o Λύση Συμβάσεων εργασίας
o Συμβουλευτική απολύσεων/Βέλτιστος τρόπος
o Αναδιάρθρωση προσωπικού (μετατροπή συμβάσεων εργασίας)

o Συγχώνευση επιχειρήσεων (λύσεις για το προσωπικό)

 

Η συνεργασία μεταξύ της εταιρείας μας και της επιχείρησης στον τομέα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού είναι συνεχής και δυναμική αποσκοπώντας στην παροχή υπηρεσίας on demand με μικρό χρόνο απόκρισης, σαν να ήμασταν μέσα στο γραφείο της επιχείρησής σας.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζετε την άριστη συμβουλευτική τη στιγμή που την αναζητάτε και εμείς μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αποδοτικά, με συμβουλευτικές παρεμβάσεις στο προσωπικό σας εκμεταλλευόμενοι τη γνώση των ειδικότερων συνθηκών της επιχείρησής σας.